ANBI Diaconie Bladel

Gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bladel, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland, in het kader van de ANBI- transparantie

Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bladel
Telefoonnummer: 085- 8775803
RSIN/Fiscaal nummer: 82 4130 856
Website adres: www.pkn-bladel.nl
E-mail: vandissellaan3@pkn-bladel.nl
Adres: van Dissellaan 3
Postcode: 5531 BP
Plaats: Bladel
Postadres: van Dissellaan 3
Postcode: 5531 BP
Plaats: Bladel

De Protestantse Gemeente te Bladel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Bladel.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Een en ander als vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.

De taakgroep diaconie telt minimaal 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de taakgroep diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Een beschrijving van onze gemeente kunt u vinden op deze website onder “Wie zijn wij”.
Het volledige beleidsplan is te vinden onder Info

Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges, taakgroepen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges en taakgroepen waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor de mensen buiten de kerk inzet.
  • Wij ondersteunen de Voedselbank in Bladel, het Diaconaal Centrum in Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds.
  • Onze predikant biedt regelmatig hulp en bijstand aan niet-gemeenteleden.
  • Daarnaast wordt ook een breed scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, inloopmiddagen en concerten georganiseerd.

Meer informatie daarover is te lezen in ons kerkblad “De Verbinding” en op de website pkn-bladel.nl

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Protestantse Gemeente te Bladel      
college van diakenen  
   
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie  
   
   
   begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €            630  €            432  €            365
 Bijdragen gemeenteleden  €         3.750  €         4.011  €         4.524
       
Totaal baten  €         4.380  €         4.444  €         4.889
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €         5.700  €         5.670  €         5.953
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                –  €                –  €                –
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €            350  €            337  €            361
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            300  €            264  €            278
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                       –  €                      –  €                      –
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                –  €                –  €                –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              50  €             30  €              40
       
Totaal lasten  €         6.400  €         6.300  €         6.632
       
Resultaat (baten – lasten)  €      – 2.020  €     – 1.857 €   –  1.743
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Diaconie van Protestantse Gemeente te Bladel bezit ook nog enig vermogen in de vorm geldmiddelen die voornamelijke voortkomen uit de verkoop van vroeger nagelaten stukken grond. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.