ANBI Prot. Gemeente Bladel

Gegevens Protestantse Gemeente te Bladel, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland, in het kader van de ANBI- transparantie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Bladel
Telefoonnummer : 085- 8775803
RSIN/Fiscaal nummer: 82 4126 762
Website adres: www.pkn-bladel.nl
E-mail: vandissellaan3@pkn-bladel.nl
Adres: van Dissellaan 3
Postcode: 5531 BP
Plaats: Bladel
Postadres: van Dissellaan 3
Postcode: 5531 BP
Plaats: Bladel

De Protestantse Gemeente te Bladel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Bladel.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Een en ander als vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de door de gemeente gebruikte gebouwen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het clasicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Een beschrijving van onze gemeente kunt u vinden op deze website onder “Wie zijn wij”.
Het volledige beleidsplan is te vinden onder “Uitgangspunt van beleid”

Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Leden van kerkenraden, colleges, taakgroepen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges en taakgroepen waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor de mensen buiten de kerk inzet.
  • Wij ondersteunen de Voedselbank in Bladel, het Diaconaal Centrum in Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds.
  • Onze predikant biedt regelmatig hulp en bijstand aan niet-gemeenteleden.
  • Daarnaast wordt ook een breed scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, inloopmiddagen en concerten georganiseerd.

Meer informatie daarover is te lezen in ons kerkblad “De Verbinding” en op de website pkn-bladel.nl

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft  inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De begroting voor het komende jaar zal niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Overzicht tbv ANBI blz web-site PKN-Bladel   
Baten en lasten (in euro's)
begrotingjaarrekeningjaarrekening
201820182017
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen (rente / verhuur)220202366623913
Bijdragen gemeenteleden258502531028267
Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed221322131352
Totaal baten500835118953532
LASTEN
Bestedingen pastoraat298703054829877
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk151514911648
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk227022362316
Lasten Witte Kerkje en Dissel (incl. afschrijving)161501890416969
Lasten beheer, administratie, kerkblad en bankkosten236023432174
Totaal lasten521655552252984
Resultaat (baten - lasten)-2082-4333547

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente te Bladel bezit ook nog enig vermogen in de vorm geldmiddelen die voortkomen uit de verkoop van vroeger nagelaten stukken grond en enkele huizen (o.a. pastorie). De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
De Protestantse Gemeente te Bladel ontvangt geen overheidssubsidie .
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de huur en het klein onderhoud van het Witte Kerkje, waarin de kerkdiensten gehouden worden, en de grote zaal in het naastgelegen gebouw “De Dissel” wat als gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor besprekingen en andere samenkomsten van de gemeente.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer.