Beheer

BEHEER; wat houdt dit in? 

Conform de kerkorde van Protestantse Kerk in Nederland is het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard door onze kerkenraad gedelegeerd naar het College van Kerkrentmeesters. In Bladel bestaat dit college volgens de in 2015 vastgestelde Plaatselijke Regeling minimaal uit één ouderling-kerkrentmeester, tevens lid van de kerkenraad, en daarnaast twee of meer kerkrentmeesters.

De zaken die betrekking hebben op het beheer zijn in een kleine gemeente vrijwel gelijk aan die in een veel grotere gemeenten alleen is de “hoeveelheid” ervan wat bescheidener van omvang. Om een indruk te geven volgen hieronder enkele hoofdzaken met een korte toelichting:

a. Het beheer van de beide gebouwen en de begraafplaats.

Allereerst het monumentale “Witte Kerkje”, gebouwd in 1820 en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een Rijksmonument. Dit monumentale karakter vergt extra aandacht wat betreft het vakkundig onderhoud maar ook om de primaire taken van onze gemeente zoals de “verkondiging” in deze moderne tijd vorm te geven. Denk hierbij aan de voorzieningen voor (tele)-communicatie, beeld en geluid. In het kerkgebouw staat een zeldzaam “Kabinetorgel” wat ook een Rijksmonument is. Naast het kerkgebouw en daarmee vast verbonden, staat het gemeenschapshuis “De Dissel” wat in 2008 volledig is gerenoveerd.

In mei 2019 is het eigendom van beide gebouwen en het orgel overgedragen aan de Maatschappij BOEi (zie www.boei.nl) die zorgdraagt voor de lange termijn instandhouding waaronder het groot onderhoud. Als kerkgemeenschap huren we nu het Witte Kerkje en de grote zaal met open keuken in de benedenverdieping van De Dissel. Het beheer van de beide gebouwen is nu beperkt tot zaken als interieurverzorging en klein onderhoud van de gehuurde ruimtes, het orgel en het omliggend erf. Het huurcontract is zodanig opgesteld dat alleen de huurder het contract kan beëindigen.

Meer details over het beheer van onze eigen begraafplaats vindt u elders op deze website

b. Financiële zaken

Op financieel gebied gaat het over de “standaard” zaken zoals het jaarlijks opstellen, bespreken en laten vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het doen van betalingen en het bijhouden van het kasboek. Alles tesamen: rentmeesterschap over het “huishoudboekje” van de kerkelijke gemeente. Bij het opstellen van de begroting is het beleidsplan maatgevend en dient vooral de centrale missie van onze gemeente in het oog te worden gehouden. Verder is hier de uitvoering van de jaarlijkse actie “KerkBalans” een belangrijk onderwerp. Nog steeds vormt het resultaat uit deze actie, de vrijwillige bijdragen van onze leden, het grootste deel van de totale inkomsten.

Als laatste onderdeel van deze financiële zaken mag niet onvermeld blijven dat ook alle regelingen rondom het traktement van onze predikant de nodige aandacht vergen. In de begroting vormt dit veruit de grootste kostenpost. Een indruk van de totale inkomsten en uitgaven kunt u vinden in de ANBI sectie op deze website.

c. Aan het college van kerkrentmeesters toegewezen zaken

De kerkorde vermeldt ook enkele specifieke zaken die toegewezen zijn aan het College van Kerkrentmeesters. Te denken valt hier aan de ledenadministratie, het bijhouden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en het verzorgen van het archief. Wat betreft de ledenadministratie wordt het landelijk LRP systeem gebruikt waarbij de gegevens in- en uitvoer verzorgd wordt door iemand uit de naburige Protestantse Gemeente in Bergeijk. Voor het archief zij nog vermeld dat we in Bladel een goed onderhouden archief hebben met documenten die teruggaan tot de 17e eeuw. Dit is voor een belangrijk deel gedigitaliseerd en het fysieke beheer is ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Het “aangroeiend” archief vanaf 2016 wordt uitsluitend digitaal opgeslagen.

Beheer en de toekomst

Een aspect wat in veel kleiner wordende Protestantse Gemeenten een rol speelt is het steeds moeilijker kunnen vinden van vrijwilligers die een deel van het beheer voor hun rekening willen nemen. Mogelijkheden om hier toch een oplossing te vinden liggen in de sfeer van samenwerken en delegeren. En soms moet er iets gewoon níet meer gedaan worden.

Samenwerken op kerkelijk gebied is, mede om de bovengenoemde reden, ontstaan door de vorming per 1 januari 2016 van een zogenaamde “combinatie” met de Protestantse Gemeenten in Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Hoofddoel was en is nog steeds het verkrijgen van een “predikantenpool” waardoor een grote mate van flexibiliteit kan worden verkregen op het gebied van pastoraat en verkondiging, óók wanneer er in een gemeente maar een predikant in beperkte deeltijd staat. Iedere predikant of kerkelijk werker kan zijn of haar specifieke vaardigheid nu aanwenden in meerdere gemeenten waarbij het wel zo is dat iedere gemeente een “eigen” predikant blijft houden. Of en hoe dit een positief effect gaat krijgen op het onderwerp “beheer” is nog wat onduidelijk omdat we hier nog in een beginfase verkeren. Gedachten gaan uit naar het combineren van de financiële en de leden-administratie. Voor het eerste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan delegeren door de inzet van (betaalde) vrijwilligers die dit voor alle zes aangesloten gemeenten doen. Voorwaarde hierbij is wel een zekere harmonisatie van de toegepaste financiële systemen. En verder geldt bij deze vorm van samenwerken ook het “best practice” principe, d.i. leren van elkaar. Een versnelling zou hier bereikt kunnen worden indien de huidige combinatie zou evolueren naar een verdergaande vorm van samenwerking zoals streekgemeente, federatie of zelfs een volledig gefuseerde gemeente met wijkgemeentes. De toekomst zal het leren.