Beheer

BEHEER; wat houdt dit in?

Conform de kerkorde van Protestantse Kerk in Nederland is het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard door onze kerkenraad gedelegeerd naar het College van Kerkrentmeesters. In Bladel bestaat dit college volgens de in 2015 vastgestelde Plaatselijke Regeling minimaal uit één ouderling-kerkrentmeester, tevens lid van de kerkenraad, en daarnaast twee of meer kerkrentmeesters.

De zaken die betrekking hebben op het beheer zijn in een kleine gemeente vrijwel gelijk aan die in een veel grotere gemeenten alleen is de “hoeveelheid” ervan wat bescheidener van omvang. Om een indruk te geven volgen hieronder enkele hoofdzaken met een korte toelichting:

  1. Het beheer van de beide gebouwen en de begraafplaats.

Allereerst het monumentale “Witte Kerkje”, gebouwd in 1820 en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een Rijksmonument.

Witte Kerkje
Witte Kerkje

Dit monumentale karakter vergt extra aandacht wat betreft het vakkundig onderhoud maar ook om de primaire taken van onze gemeente zoals de “verkondiging” in deze moderne tijd vorm te geven. Denk hierbij aan de voorzieningen voor (tele)-communicatie, beeld en geluid. In het kerkgebouw staat een zeldzaam “Kabinetorgel” wat ook een Rijksmonument is. Naast het kerkgebouw en daarmee vast verbonden, staat het gemeenschapshuis “De Dissel” wat in 2008 volledig is gerenoveerd.

Goed beheer van beide gebouwen vergt niet alleen het in goede staat houden van de beide gebouwen maar ook zorgen voor schoonmaken, verzekering, veiligheid, energie en water, afwikkeling van eventuele verhuurcontracten enz…

Meer details over het beheer van onze eigen begraafplaats vindt u elders op deze website

  1. Financiële zaken

Op financieel gebied gaat het over de “standaard” zaken zoals het jaarlijks opstellen, bespreken en laten vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het doen van betalingen en het bijhouden van het kasboek. kasboekAlles tesamen: rentmeesterschap over het “huishoudboekje” van de kerkelijke gemeente. Bij het opstellen van de begroting is het beleidsplan maatgevend en dient vooral de centrale missie van onze gemeente in het oog te worden gehouden. Verder is hier de uitvoering van de jaarlijkse actie “KerkBalans”kerkbalans een belangrijk onderwerp. Nog steeds vormt het resultaat uit deze actie, de vrijwillige bijdragen van onze leden, het grootste deel van de totale inkomsten. In sommige gevallen, zoals voor het onderhoud van ons Witte Kerkje, is er nog de mogelijkheid een ondersteunende (BRIM) subsidie te verkrijgen.

Als laatste onderdeel van deze financiële zaken mag niet onvermeld blijven dat ook alle regelingen rondom het traktement van onze predikant de nodige aandacht vergen. In de begroting vormt dit veruit de grootste kostenpost. Een indruk van de totale inkomsten en uitgaven kunt u vinden in de ANBI sectie op deze website.

  1. Aan het college van kerkrentmeesters toegewezen zaken

De kerkorde vermeldt ook enkele specifieke zaken die toegewezen zijn aan het College van Kerkrentmeesters. Te denken valt hier aan de ledenadministratie, het bijhouden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en het verzorgen van het archief. Wat betreft de ledenadministratie wordt het landelijk LRP systeem gebruikt waarbij de gegevens in- en uitvoer verzorgd wordt door iemand uit de naburige Protestantse Gemeente in Bergeijk. Voor het archief zij nog vermeld dat we in Bladel een goed onderhouden archief hebben met documenten die teruggaan tot de 17e eeuw. Dit is voor een deel inmiddels gedigitaliseerd en we zijn goed op weg om het fysieke beheer onder te brengen in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

Beheer en de toekomst

Een aspect wat in veel kleiner wordende Protestantse Gemeenten een rol speelt is het steeds moeilijker kunnen vinden van vrijwilligers die een deel van het beheer voor hun rekening willen nemen. Mogelijkheden om hier toch een oplossing te vinden liggen in de sfeer van samenwerken en delegeren. En soms moet er iets gewoon níet meer gedaan worden.

Samenwerken op kerkelijk gebied is, mede om de bovengenoemde reden, ontstaan door de vorming per 1 januari 2016 van een zogenaamde “combinatie” met de Protestantse Gemeenten in Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Hoofddoel was en is nog steeds het verkrijgen van een “predikantenpool” waardoor een grote mate van flexibiliteit kan worden verkregen op het gebied van pastoraat en verkondiging, óók wanneer er in een gemeente maar een predikant in beperkte deeltijd staat. Iedere predikant of kerkelijk werker kan zijn of haar specifieke vaardigheid nu aanwenden in meerdere gemeenten waarbij het wel zo is dat iedere gemeente een “eigen” predikant blijft houden. Of en hoe dit een positief effect gaat krijgen op het onderwerp “beheer” is nog wat onduidelijk omdat we hier nog in een beginfase verkeren. Gedachten gaan uit naar het combineren van de financiële en de leden-administratie. Voor het eerste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inzet van (betaalde) vrijwilligers die dit voor alle zes aangesloten gemeenten doen. Voorwaarde hierbij is wel een zekere harmonisatie van de toegepaste financiële systemen. En verder geldt bij deze vorm van samenwerken ook het “best practice” principe, d.i. leren van elkaar. Een versnelling zou hier bereikt kunnen worden indien de huidige combinatie zou evolueren naar een verdergaande vorm van samenwerking zoals streekgemeente, federatie of zelfs een volledig gefuseerde gemeente met wijkgemeentes. De toekomst zal het leren.

Een specifiek vorm van delegeren is in Bladel nu onderwerp van bespreking, namelijk het uitbesteden van het gebouwenbeheer aan een externe organisatie. In plaats van “eigenaar/gebruiker” wordt de rol van kerkelijke gemeente beperkt tot “huurder/gebruiker”. Het (groot) onderhoud en eventuele verhuur is dan niet langer een beheeraspect voor de kerkelijke gemeente waardoor de beperkte beheercapaciteit geconcentreerd kan worden op de zaken die rechtstreeks samenhangen met het kerk-zijn in Bladel, Reusel en omgeving.