Uitgangspunten voor beleid

De Protestantse Gemeente te Bladel, verder “gemeente” genoemd, heeft de intentie om de boodschap van liefde, zorg en barmhartigheid voor elkaar en voor anderen zoals die wordt beleden vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zo goed en zolang zij dat kan te blijven verkondigen. Zij wil dit doen in woord en daad en heeft hiertoe de volgende uitgangspunten voor beleid:

  • De gemeente belijdt dat God werkzaam is in deze wereld en wordt geïnspireerd door zijn Woord zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de belijdenis geschriften. Zij wil ook buiten de eigen gemeente open samenwerking zoeken met allen die zich willen inzetten om in navolging van Jezus Christus om te zien naar kwetsbare mensen, waar en hoe ook op ons pad gezet.
  • In de gemeente staat een eigen predikant op een 30 % predikantsplaats. Doel van beleid is om dit de komende jaren te handhaven.
  • De gemeente wordt geleid door de kerkenraad op de wijze zoals vastgelegd in de Plaatselijke Regeling en conform de eisen als weergegeven in de Ordinantiën van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkenraad wordt ondersteund door het College van Kerkrentmeesters en een drietal taakgroepen waaronder de taakgroep diaconie. In goed overleg met de gemeenteleden bepalen zij de activiteiten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de hier genoemde beleidsuitgangspunten.
  • Als voornaamste middel van communicatie wordt aan alle gemeenteleden gratis het kerkblad “De Verbinding” toegestuurd.
  • Om de inspiratie vanuit het Woord levend te houden wordt in Bladel de zondagse eredienst in stand gehouden. Op dit moment is dat 3x per maand waarbij op de zondag dat er geen dienst is er de mogelijkheid is voor samenkomst in het gemeenschapshuis “De Dissel”.
  • Naast de zondagse samenkomsten worden regelmatig andere bijeenkomsten belegd voor deelgroepen uit de gemeente. Deze bijeenkomsten staan steeds open voor niet-gemeenteleden.
  • Het “omzien” naar elkaar en naar anderen wordt in het bijzonder vormgegeven in de diaconale activiteiten. Daar waar behoefte aan ondersteuning wordt waargenomen of gemeld kan vanuit het diaconaat actief hulp worden geboden. Dit wordt niet alleen lokaal in Bladel vorm gegeven maar ook in projecten die samen met de andere gemeenten in de combinatie (zie verder) worden opgezet en een project wat specifiek gericht is op blinde kinderen in Venuzuela. Voor dit laatste project is er een directe relatie met de initiatiefnemers. Ook worden de activiteiten van de Voedselbank in Bladel ondersteund.
  • De gemeente staat open voor samenwerking met de zustergemeenten in de Kempen. Samen met de Protestantse Gemeenten in Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre is een zogenaamde “combinatie” gevormd wat de mogelijkheid biedt om samen predikanten te beroepen waardoor de realisatie van deeltijdaanstellingen in de kleine gemeenten sterk vereenvoudigd is. Ook biedt dit een basis voor verdere vormen van samenwerking. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de lokale aanwezigheid in Bladel behouden blijft. Dit laatste mede omdat in de vakantiemaanden ruim de helft van de kerkgangers uit vakantiegangers bestaat
  • De gemeente beschikt over twee ruimtes, de kerk (kerkzaal en consistorie; Rijksmonument) en de grote benedenzaal met open keuken in het naastgelegen gebouw “De Dissel”. Deze ruimtes worden gehuurd van de Mij BOEi (zie www.boei.nl) die voor het groot onderhoud verantwoordelijk is. Ook heeft de gemeente en eigen begraafplaats. Door giften van de vroegere en de huidige gemeenteleden (“levend geld”) is een financiële buffer ontstaan waaruit rente wordt verkregen. Hoofdlijn in het financieel beleid is om zo lang mogelijk als lokale gemeente aanwezig te blijven met als doel de in de aanhef weergegeven intentie te kunnen verwezenlijken.